Vizyon m

Sa kandida pou Prezidan ye pou mwen ; Vin prezidan Ayiti, vle di, avan tout bagay, mwen konsidere Ayiti ak ansanm sitwayen kap viv anndan ak deyò peyi a, ke mwen dwe travay pou’m ini yo nan yon sèl e menm pwojè. Malgre tout diferans politik ak ideyolojik ki egziste nan mitan yo. Mwen pwomèt map travay san rete ak tout moun pou nou devlope peyi a epi rive fè tout moun konprann ke Ayiti se pou yo li ye, se pou nou poze yon baz patriyòt k’ap pèmèt nou kenbe fyète endepandans nou. Mwen lè’m Prezidan Ayiti mwen ap premye moun kap pote fyète pèp ayisyen an.

Sou tout planèt la, lit ant demokrasi ak diktati a ap fè pale de li anpil. Pandan lontan diktati a te egziste nan peyi nou sou tout fòm. Menm jan ak lòt patriyòt mwen chwazi wout demokrasi pou peyi a, men se yon wout ki long e ki mande pou nou respekte anpil kondisyon : fòmasyon ak enfòmasyon pou konpatriyòt nou yo, fòk la lwa respekte, òganize eleksyon kòrèkteman epi regilyèman, fòk gen egzistans pati politik ki byen estriktire nan tou peyi a. Mwen envite tout sitwayen ak sitwayèn ki òganize, pou yo travay pou konprann pi byen egzijans sistèm demokratik la mande. Pa sèlman demokrasi pou yon gwoup moun men pou tout moun nan tout kolektivite.
Lè mwen prezidan, map kontan admire inite ak volonte pèp ayisyen an, tankou sitwayen ak sitwayèn ki òganize yo sou yon baz libète total ak sila ki angaje yo nan yon konpetisyon pou yo fè bonè peyi a. Mwen kwè anpil nan libète antrepriz, nan kreyasyon travay ak richès, se jan de bagay sa yo peyi nou an bezwen. Nou dwe mete ansanm, pou nou fè prèv entèlijans ak kouraj pou nou ede konpatriyòt nou yo mete biznis kanpe, epi ankouraje envestisman etranje yo. Nou dwe ogmante kapasite pwodiksyon nou yo, ogmante salè peyizan yo epi asire nou pou travayè ak ouvriye yo benefisye nan rezilta ekonomik yo
Mwen ta renmen pou tout moun sispann repete koze Ayiti se peyi ki pi pòv… paske peyi a pa reponn ak prensipal bezwen popilasyon an. Nou dwe kenbe Efò ki fèt deja yo ; men fòk nou retounen nan baz la ki se : Idantifikasyon pèp ayisyen an, bon jan lekòl ak swen sante ; sa yo se prensipal pwen ki kenbe atansyon mwen. Pa gen malediksyon, pa gen fatalite, depi kounya m’ap lanse yon apèl a tout konpatriyòt e konpetitè mwen yo pou yo panse tout bon vre sou yon mwayen efikas pou nou elimine pwoblèm sosyo nou genyen ki toujou ap repete nan sosyete a. Pwoblèm sa yo reprezante yon menas pou lavi nou kòm pèp, yo ka menm vin yon pwoblèm pou inite nou.

Lèm prezidan repiblik, map vin yon pyon enpòtan nan bòn gouvènans peyi a. Yon bòn gouvènans k’ap nan yon dimansyon pou pote solisyon a pwoblèm peyi a, ak anpil lòt pwoblèm ki la depi lontan. Yon gouvènans ki ap chita sou istwa peyi nou genyen ak lòt òganizasyon entènasyonal yo, sou estrikti ekonomik ak sosyal, san nou pa bliye anviwonnman ki rete yon gwo defi pou tout ayisyen ! Yon gouvènans ki baze sou respè manman lwa peyi a, pou asire bon fonksyonnman tout enstitisyon yo, espesyalman administrasyon piblik la ki dwe kontinye travay pou kenbe 5 E Prezidan Martelly yo ! Yon gouvènans ki dwe ankouraje gwoup ki òganize yo pou yo patisipe nan diskisyon kap fèt pou bay peyi a yon pi bon oryentasyon.